فهرست بستن


اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران

  1. آقای حسین طوسی ؛ رئیس هیأت مدیره انجمن
  2. آقای علی نظری    ؛ نایب رئیس هیأت مدیره انجمن
  3. آقای محمد حمیدیه ؛ نایب رئیس هیأت مدیره انجمن
  4. آقای شهریار طهماسبی ؛ خزانه دار هیأت مدیره انجمن
  5. آقای امین شجاعی     ؛ هیأت مدیره انجمن