فهرست بستن

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت برای ساخت درب و پنجره/۲۰۰۶۶ INSO

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت برای ساخت درب و پنجره- تعیین مقاومت پروفیل اصلی به ضربه با سقوط وزنه در دمای پایین روش آزمون

Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors – Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass at low temperature – Test method

20066 INSO