فهرست بستن

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U – برای ساخت درها و پنجره ها – پروفیل هایPVC-U بدون پوشش با سطح رنگی روشن- قسمت ۱:طبقه بندی ،الزامات و روش های آزمون

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U – برای ساخت درها و پنجره ها – پروفیل هایPVC-U بدون پوشش با سطح رنگی روشن- قسمت ۱:طبقه بندی ،الزامات و روش های آزمون

INSO 12291-1

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors– Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces– Part 1: Classification, requirements and test methods