فهرست بستن

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U –تعیین استحکام گوشه های جوش داده شده و اتصالات T شکل-روش آزمون

پریفیلهای پلی وینیل کلراید سخت PVC-U –تعیین استحکام گ.شه های جوش داده شده و اتصالات T شکل-روش آزمون

INSO 10930

Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles- Determination of the strength of welded corners and T-joints- Test method