فهرست بستن

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-Uتغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای ۱۵۰C- روش آزمون

پریفیلهای پلی وینیل کلراید سخت PVC-U – تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای ۱۵۰C- روش آزمون

INSO 10786

Unplasticized Polyvinylchlorid (PVC-U) profiles- Appearance after exposure at 150 ˚C- Test method