فهرست بستن

پنجره ها و درهای ساخته شده از پروفیل های توخالی روزن رانی شده از جنس پلی وینیل کلرلید سخت PVC-U-ویژگی ها

پنجره ها و درهای ساخته شده از پروفیل های توخالی روزن رانی شده از جنس پلی وینیل کلرلید سخت PVC-U-ویژگی ها

INSO 8510

Windows and doorsets made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles– Specification