فهرست بستن

Category: استانداردهای ملی

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U – برای ساخت درها و پنجره ها – پروفیل هایPVC-U بدون پوشش با سطح رنگی روشن- قسمت ۱:طبقه بندی ،الزامات و روش های آزمون

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U – برای ساخت درها و پنجره ها – پروفیل هایPVC-U بدون پوشش با سطح رنگی روشن- قسمت ۱:طبقه…

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت PVC-U –تعیین استحکام گوشه های جوش داده شده و اتصالات T شکل-روش آزمون

پریفیلهای پلی وینیل کلراید سخت PVC-U –تعیین استحکام گ.شه های جوش داده شده و اتصالات T شکل-روش آزمون INSO 10930 Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles- Determination…

پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت(U-PVC ) برای ساخت درها و پنجره ها – تعیین مقاومت در برابر هوازدگی مصنوعی

پروفیلهای پلی وینیل کلراید سخت(U-PVC ) برای ساخت درها و پنجره ها – تعیین مقاومت در برابر هوازدگی مصنوعی ۱۲۲۹۲ ISIRI Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles…