کمیسیون بررسی و تنظیم بازار

علی نظری جویباری
رئیس کمیسیون بررسی و تنظیم بازار

کمیسیون فنی و تخصصی

کاوه خداپرست رسولی
رئیس کمیسیون فنی و تخصصی

محمد حمیدیه

عضو هیات مدیره کمیسیون

محسن آذری پور ماسوله

بازرس

عطا توکلی اول

دبیر کمیسیون فنی و تخصصی انجمن